Количка
Югоизточна Европа през Античността V в. пр. Хр.- началото на VІІ в. сл. Хр. / Евгения Генчева, 2008

Югоизточна Европа през Античността V в. пр. Хр.- началото на VІІ в. сл. Хр. / Евгения Генчева, 2008

  • Автор: Евгения Генчева
  • Издател Национален археологически институт и музей - БАН
  • година 2008
  • Наличност: 1
  • 120.00 лв.

Книгата е в много добро състояние - на места леки подчертавания между редовете (вземете с безплатна доставка и с още 20% по-евтино, докато траят отстъпките!).

формат 290/200 мм

меки корици

576 стр.

Съдържание:

Е. Генчева. Александра Димитрова-Милчева професор по антична археология
Z. Bonias, J. Perreault. Argilos. Une colonie en territoire Thrace
З. Бониас, Ж. Перо. Аргилос. Гръцка колония на територията на Тракия
К. Рабаджиев. Гръцката образованост. Платон
K. Rabadzhiev. The Greek Imagery: Plato against the illusionism
Д. Митова-Джонова. Персонификацията на душата при прехода от Реалния към иреалния свят в средиземноморския дял на Югоизточна Евразия през І хилядолетие пр. Хр.
D. Mitova-Dyhonova. Soul Personification at the Transition from the Real to the Unreal World in the Mediterranean Part of Southwestern Eurasia in the lst Millennium BC
П. Цацов. Възприемане на античността в археологическо измерение, Камеята със сигнатура КАРНОС
E.Zazoff Rezeption der Antifte in archäologischer Dimension.. Der Kameo mit der Signatur des KAPMO£
Е. Костов, Аметистът като суровина в античната глиптика: произход и символика
R. Kostov, Amethyst as a raw material in ancient glyptic art: origin and symbolism
B. Lahi. Der Wein im sudlichen Illyrien in hellenistischer Zeit
Б. Лахи. Виното в Южна Илирия през елинистическата епоха
Кр. Панайотова. Аскоси с форма на астралоси от некропола на Аполония
Kr. Panayotova, Astragalos-Shaped Askoi from the Cemetery of Apollonia
А. Божкова. Чернофирнисови чаши с висок крак от класическата епоха от България
A. Bozhkova. Black Glazed Siemmed Cups from the Classic Period from Bulgaria
Р. Стойчев. За датировката на филиалите от с. Даскал Атанасово, Старозагорско
R. Stoyehev. On the Dating of the Phialia from Daskal Atanasovo Village, Stara Zagora District
К Петкова . Предримски теракоти от Кабиле
K. Petkova. Pre-Roman Terracottas from Kabyle
O. Neverov. Dexamenos, Maitre de la glyptigue grecque et son presume a Bosphore Cimmerien
О. Неверов. Дескаменос, майсторът на гръцката глиптика и неговото ателие на Кимерийския Босфор
L. Ognenova-Marinova. Une embleme sur le Pectoral d`or de Trebeniste
Л. Огненова-Маринова. Недооценено изображение( емблема ) върху златен нагръдник от Требенище
Б. Русева. Осем сребърни александровки от фондовете на НАИМ – част от елинистическо съкровище с неизвестен (балкански ) произход
B, Ruseva. Eight Silver Tetradrachmas from the Collection of NIAM -a Part of a Hellenistic Hoaard of Unknown Provenance from the Balkans
Зл. Гочева. Разпространение на култа на Тракийския конник в Северното Черноморие
Zl.Goceva. La propagation du culte du cavalier thrace dans le littoral nord pontique